காட்டூன்- ஒபாமாவின் நத்தார் பரிசு


காட்டூன்- ஒபாமாவின் நத்தார் பரிசு

Comments

Popular posts from this blog

ஆரியவதியும் சவுதியின் ஆணி அறைதலும்!

அதிகரிக்கும் பள்ளிவாசல்களும் அழிக்கப் படும் ஒற்றுமையும்.

மனித நேயம் கொண்ட ஒரு ஜனாதிபதி ஜோசே முஜிகா!